Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport för AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele”) avseende 2009 års räkenskapsår.

 

 

Bolagsstyrning

Sedan den 1 juli 2008 gäller att alla bolag som är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad ska följa den reviderade koden för svensk bolagsstyrning (Koden). För bolag som upptas till handel på en reglerad marknad gäller att Koden ska tillämpas först i samband med den första årsstämman som hålls året efter börsnoteringen. AllTele har valt att tillämpa Koden redan från och med 2009 års årsstämma enligt principen följ eller förklara.

 

 

Bolagsstyrning i AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på OMX Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk     lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med OMX, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Koden och beskriver AllTeles bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Inför sin planerade börsnotering 2009 valde AllTele att tillämpa Koden fullt ut från och med 2009 års årsstämma. Om AllTele finner att en viss regel eller rekommendation i Koden inte är lämplig att följa med hänsyn till AllTeles speciella omständigheter kan Bolaget komma att avvika från denna regel. Avvikelsen kommer då att tydligt redovisas och motiveras. Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i AllTele. De aktieägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse och revisor samt fattar bland annat beslut om vinstdisposition, ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Från årsstämman 2009 fastställer stämman principer för utseende av valberedningen. Antalet aktieägare uppgick till 1 378 den 26 mars 2010.

 

 

Årsstämma 2009

Årsstämman 2009 hölls i Stockholm den 29 maj 2009. På stämman deltog 17 röstberättigade aktieägare som representerade cirka 27 procent av kapital och röster, motsvarande 2 686 605 aktier.

Vidare beslutade stämman att styrelsen ska utgöras av fem personer utan suppleanter. Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2009 inte lämna någon aktieutdelning.

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en eller flera emissioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 1 000 000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Bemyndigandet har inte utnyttjats under 2009.

 

Stämman avhölls på svenska och det var inte möjligt att följa eller delta i stämman med hjälp av kommunikationsteknik från annan ort. Någon förändring i detta avseende är inte planerad för årsstämman 2010.Årsstämma 2010

Årsstämma 2010 kommer att äga rum den 10 maj 2010 i Stockholm. Kallelse offentliggjordes den 9 april 2010.Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

 

Under 2009 tillsattes en valberedning i enlighet med de principerna som fastställdes av årsstämman 2009. Valberedningen har utgjorts av Thomas Nygren (styrelsens ordförande), advokat Frank Reijbrandt (representerande Mark Anthony Hauschildt), Jerry Lundqvist (representerande Ola Norberg) och Jonas Fredriksson (representerande Öhman IT-fond). Jerry Lundqvist utsågs till valberedningens ordförande.Styrelsen

Styrelsen i AllTele har en strategiskt styrande roll och ansvarar för att den verkställande ledningen genomför av styrelsen fattade beslut.

 

Styrelsen utgör även en kontrollfunktion och har ett informationsansvar för att säkerställa att en korrekt bild av AllTele och dess finansiella ställning ges till marknaden.

 

Styrelsen arbetar efter en fastställd skriftlig arbetsordning, vilken reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden, ärenden att förelägga styrelsen för beslut samt reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören och definierar verkställande direktörens befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte om AllTeles finansiella utveckling.

 

Enligt AllTeles bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Som styrelse beslöt årsstämman 2009 om omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe.

 

Årsstämman valde Thomas Nygren till styrelsens ordförande. Det finns för närvarande ingen styrelsemedlem invald som personalrepresentant.

Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Koebe är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, medan Thomas Nygren och Ola Norberg är beroende, enligt Stockholmsbörsens fortlöpande noteringskrav och enligt Kodens krav, vid årets utgång 2009.Styrelsens arbete 2009

Under 2009 genomfördes 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning, som affärsläge, orderläge, prognoser, ekonomiskt utfall, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades övergripande frågor rörande strategisk inriktning, struktur och organisationsförändringar samt företagsförvärv.

 

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett möte har behandlat strategisk inriktning och verksamhetsplanering. Ett styrelsemöte ägnades åt koncernens prognos och verksamhetsinriktning för 2009. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman, där beslut fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten var beslutsmöten framförallt i förvärvsfrågor.

 

Styrelsen har varit fulltalig på samtliga möten under 2009. VD och koncernchef för AllTele, Ola Norberg, ingår i styrelsen. Även andra tjänstemän i ledningen har varit adjungerade på styrelsemötena. Protokoll har under 2009 förts av COO.Koncernledning

AllTeles VD är ansvarig för den löpande operativa verksamheten. Styrelsen fastställer årligen en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter och ansvarsområden samt åtaganden gentemot styrelsen. Gentemot styrelsen ska VD fortlöpande framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av AllTeles situation.

 

VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen består av koncernens VD, CFO, CTO, COO, marknadschef samt ekonomichef.

Koncernledningen arbetar mycket nära varandra med daglig kontakt. Under året har frågor av såväl operativ som strategisk karaktär behandlats löpande.

 

AllTeles styrelseordförande och VD har minst en gång per vecka kontakt för avstämning av verksamhetens utveckling.

 

 

Ersättningar


Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelseledamöterna. Årsstämman 2009 beslutade om ett styrelsearvode om sammanlagt 425 Kkr, varav 100 Kkr vardera till styrelsens ordförande, Camilla Koebe och Olle Söderberg samt 125 Kkr till Björn Wolrath. Till verkställande direktören utgick inget styrelsearvode.


Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för AllTeles VD, vilka fastställs av styrelsen. Den verkställande direktören närvarar inte vid styrelsens diskussioner rörande ersättningar till den verkställande direktören. VD förhandlar ersättning och anställningsvillkor för sina medarbetare i bolagsledningen.

 

Ersättning 2009 till verkställande direktören utgjordes av grundlön samt rörlig ersättning och till övriga ledande befattningshavare av grundlön. Den fasta lönen omprövas varje år och ska beakta den anställdes erfarenhet och ansvarsområden. Den rörliga ersättningen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Avseende den verkställande direktören består den rörliga ersättningen av 0,40 SEK per kund och månad upp till 200 000 kunder.

 

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för samtliga medarbetare. Pensionsavsättningarna beräknas enligt regler för ITP1.

Under 2009 utgick ersättning till verkställande direktören om totalt

1 670 (1 386) Kkr, varav 495 (233) Kkr utgjorde rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 205 (84) Kkr. Avseende ledande befattningshavare utgick ersättning om sammanlagt 3 481 (2 183) Kkr under 2009 varav 0 (0) Kkr utgjorde rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 559 (117) Kkr.

 

Ersättning till den verkställande direktören utgörs från 1 januari 2010 av en fast ersättning där den verkställande direktören har rätt att erhålla och själv fördela ett årligt bruttolöneutrymme om 3 200 Kkr. Bruttolöneutrymmet ska täcka samtliga förmåner förknippade till anställningen; såsom t ex bruttolön, samtliga lönebikostnader (allmänna, kollektiva och individuella), samt tjänstebil. Utöver den fasta ersättningen är verkställande direktören berättigad till en särskild bonusersättning som bygger på en uppfyllelse av målen beträffande Bolagets tillväxt och resultat. Bonusgrundande perioder avser Bolagets räkenskapsår. Fastställd bonusersättning för räkenskapsår 2010 utbetalas månadsvis under tolv månader med första betalning under juli 2011.


Uppsägningstid

Mellan AllTele och den verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Mellan AllTele och övrig företagsledning gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader. För det fall AllTeles aktier blir föremål för uppköpserbjudande eller att mer än 50 procent av samtliga aktier kontrolleras av en aktieägare eller ett konsortium av aktieägare som därvid utövar bestämmande inflytande över AllTele, sk ”Change of Control”, äger den verkställande direktören och bolagets CTO inom sex månader från tidpunkten för genomförandet av en sådan

 

Change of Control generera sina egna uppsägningar. Vid en sådan uppsägning eller om AllTele inom samma sexmånadersperiod säger upp den verkställande direktören eller bolagets CTO, äger de var för sig rätt att från Bolaget erhålla ett avgångsvederlag motsvarande fem gånger deras respektive bruttolöneutrymme minskat med 15 procent. Sådant avgångsvederlag ska utbetalas månadsvis under en period av fem år från uppsägningen.


Pensioner

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för samtliga medarbetare förutom den verkställande direktören. Under 2009 beräknades den verkställande direktörens pensionsavsättning enligt regler för ITP1 med ett tak baserad på en fast lön om 80 Kkr per månad. Under 2010 ska AllTele teckna de pensions-, liv- och olycksfallsförsäkringar som den verkställande direktören önskar enligt de villkor som parterna kan enas om och som ryms inom det bruttolöneutrymme som anges ovan.


Avgångsvederlag

Inga avgångsvederlag utöver normala uppsägningstider förekommer för övriga i företagsledningen.


Ersättning till revisorer

Ersättning till AllTeles revisorer utgår enligt löpande räkning. Under 2009 utgick ersättning till Ernst & Young AB med 905 (951) Kkr, varav 333 (483) Kkr avsåg andra uppdrag än revisionsuppdrag.

 

Incitamentsprogram

Utöver vidstående beskrivning om ersättning finns i dagsläget inga incitamentsprogram till verkställande direktören eller ledande befattningshavare.


Ersättningskommitté

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat någon särskild ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor.Revision

Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes av årsstämman 2007 till revisor för tiden intill utgången av 2010. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per Hedström. Granskning av 2009 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i oktober-december. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredovisning genomfördes i januari-februari 2010.

 

Styrelsen får en redogörelse för om bolagets organisation är utformad så att bokföringen, den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. För räkenskapsåret 2009 har revisorerna rapporterat till styrelsen rörande internkontroll frågor vid ett tillfälle då VD och andra ledande befattningshavare inte deltog.Revisionsutskott

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat något särskilt revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för dessa frågor.Intern kontroll

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag som handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Dessutom finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördel-ning som syftar till god internkontroll. Koncernens resultat och utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer.

 

AllTele har ingen särskild granskningsfunktion för internkontroll, däremot finns i verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika processer som förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna kontrollen. Den interna kontrollen hanteras av styrelsen varvid bolagets verkställande direktör i den del det berör ledningsfunktionen inte deltar. Under räkenskapsåret har ett sådant möte ägt rum där bolagets revisor deltog.

 

En vedertagen definition (hämtad ur “Internal Control - Integrated Framework”) av intern kontroll är en process genom vilken styrelsen, ledningen och anställda med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:

• En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av till gångar

• En tillförlitlig finansiell rapportering

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk

 

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av dessa pågår kontinuerligt inom AllTele och blir viktigare i takt med Bolagets tillväxt.

 

 

Informationsgivning

AllTeles informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (www.alltele.se). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. Informationsgivningen i bolaget följer den av styrelsen fastställda informationspolicyn för AllTelekoncernen.