Extern revision

 

Revisionsbyrå:
Ernst & Young AB

Huvudansvarig revisor:
Michael Forss (från årsstämma 2016 till utgången av 2017 års årsstämma).

 

Ernst & Young är bolagets och koncernens revisor och Auktoriserade revisorn Michael Forss är huvudansvarig. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska AllTeles årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten.