Intern kontroll


Intern kontroll


Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag som handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Dessutom finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god internkontroll. Koncernens resultat och utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer. AllTele har ingen särskild internrevisionsfunktion, däremot finns i verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika processer som förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna kontrollen. Den interna kontrollen hanteras av styrelsen varvid bolagets verkställande direktör i den del det berör ledningsfunktionen inte deltar. Under räkenskapsåret har ett sådant möte ägt rum där bolagets revisor deltog. En vedertagen definition av intern kontroll är en process genom vilken styrelsen, ledningen och anställda med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:

  • En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av tillgångar
  • En tillförlitlig finansiell rapportering
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk.

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av dessa pågår kontinuerligt inom AllTele och blir viktigare i takt med Bolagets tillväxt.

 

Intern revision

 

Koncernen har en enkel operativ struktur med två separata affärsområden. Av ledningen utarbetade internkontrollsystem följs verksamheten regelbundet upp av VD och ledning som dessutom genomför löpande analyser av bolagens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa enheternas utveckling. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte inrätta en särskild Intern revision funktion.