Risker

 

Risker relaterade till verksamheten

Beroende av partner och underleverantörer

AllTele har avtal med flera partner och underleverantörer som bolaget är beroende av för att generera intäkter. En väsentlig andel av bolagets intäkter härrör från tjänster som erbjuds via stads- eller regionnätägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor betydelse för bolagets intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra för­ändringar med stads- och regionnätägare eller andra vik­tiga samarbetspartner kan innebära negativa ekonomis­ka konsekvenser för bolaget.

 

Tekniska risker

AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ infrastruktur för sin kommunikation, det vill säga telefon- och internetuppkoppling. För att kunderna ska få tillgång till bolagets tjänster krävs att de bakomlig­gande tekniska systemen som tillhandahålls av bolagets leverantörer och partners fungerar. För de tjänster som levereras genom stads- eller regionnätägare krävs dess­utom att kunderna har tillgång till dessa nät.

 

Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det allmänna tele- och IP-nätet, annan operatörs nät eller i bolagets egna system inte fungerar kan en eller flera av kunderna, helt eller delvis, inte nyttja bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under denna tid inte er­håller intäkter från berörda kunder. Längre perioder av driftstörningar kan därför påverka bolagets intäkter och resultat. Det kan inte uteslutas att bolaget drabbas av minskat förtroende och uppsägningar av kundavtal till följd av upprepade driftstörningar, vilket skulle kunna få långsiktigt negativa konsekvenser för bolagets intäkter och lönsamhet.

 

Övriga IT-risker

AllTeles kunddatabas är en mycket viktig tillgång för bo­laget varför ett otillbörligt intrång, som skulle skada, för­vanska eller förstöra väsentlig data, skulle kunna få ne­gativa konsekvenser för bolagets intäkter och lönsamhet samt allvarligt skada kundernas förtroende för bolaget.

 

Nyckelpersoner

bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, utveckla samt rekry­tera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. Förlusten av ett betydande antal av dessa personer skulle kunna påverka bolagets verksamhet och förutsättningar­na för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns även nyckelpersoner bland ledande befattningshavare och i styrelsen som medverkat i bildandet av bolaget och som även är större ägare i bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare inom telekommunikations­branschen är hög och kan komma att öka ytterligare i framtiden, varför det kan uppstå svårigheter att ersätta kompetent personal på kort sikt.

 

Risker relaterade till marknaden

Teknisk utveckling

AllTele är till stor del verksamt på marknaden för telefoni och bredband varav en väsentlig del av intäkterna utgörs av IP-telefoni. IP-telefoni har funnits som etablerad tjänst och teknik på marknaden under ett antal år men är fort­farande att betrakta som en ung teknik. Det finns inga garantier för att marknaden inte i framtiden kommer att utvecklas mot andra tekniker vilket skulle kunna innebära att bolagets omsättning och lönsamhet påverkas i nega­tiv riktning.

 

Konkurrens

AllTele är verksamt på marknaden för telefoni- och bred­bandstjänster. Konkurrensen på denna marknad är hård och utgörs av många mindre och medelstora opera­törer, samt ett mindre antal stora operatörer. Konkur­rensen från bolag vars verksamhet direkt eller indirekt har samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. Det pågår samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer förvärvat ett antal mindre bolag. Operatörerna blir således större och har betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än AllTele. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för AllTele.

 

Politiska och legala risker

Marknaden för telekommunikation regleras i Sverige av Post- och telestyrelsen (PTS). PTS utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation, postlagen, lag om radio- och terminalutrustning samt lagen om kvalificera­de elektroniska signaturer. Tillsynen syftar till att kontroll­era om tillsynsobjekten efterlever lagar, förordningar, fö­reskrifter och beslut. Operatörer och andra aktörer som erbjuder någon form av elektronisk kommunikation, t ex telefoni, IP-telefoni (Voice over IP, VoIP) och bredband, omfattas av tillsyn av PTS och kan därmed föreläggas av PTS att vidta vissa åtgärder. PTS har även möjlighet att förelägga vite mot tillsynsobjekten. Skulle bolaget inte följa föreskrifter från PTS kan det få förelägganden från PTS att genomföra förändringar i verksamheten, vilka skulle kunna påverka bolagets intäkter och lönsamhet negativt. PTS kan genom sina beslut även påverka ope­ratörernas så kallade samtrafikavgifter vilket i sin tur di­rekt påverkar AllTeles kostnader för att terminera trafik i andra operatörers nät. PTS beslut kan senare överklagas av parterna. Detta innebär att förutsägbarheten avseen­de samtrafikavgifter är svår och att en osäkerhet finns avseende AllTeles kostnader för samtrafik.

För IP-telefoni och bredbandstjänster krävs inga särskilda tillstånd från PTS. Det finns inga garantier att regelverket som tillämpas av PTS avseende licenser och tillstånd inte kan komma att förändras och därmed påverka Bolagets verksamhet. Nya lagar inom telekomområdet kan i fram­tiden innebära att Bolaget förväntas bära kostnader för att följa lagen. AllTele följer Lag om elektronisk kommu­nikation (2003:389) som bl a reglerar operatörers skyldig­het att under föreskriven tid lagra samt löpande radera trafikuppgifter.

Finansiella risker

AllTele utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker. Riskhanteringen sköts av finansavdel­ningen enligt styrelsens riktlinjer, vad gäller t ex placering av likvida medel, lånehantering och försäkringar. Avdel­ningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella ris­ker i nära samarbete med de operationella enheterna.

 

Valutarisker

Då större delen av AllTele-koncernens transaktioner sker i svenska kronor är valutariskerna begränsade. Av den anledningen sker ingen valutasäkring. AllTele har i övrigt inga derivatinstrument.

 

Kreditrisker

AllTele har fastställda riktlinjer för att säkra att försälj­ning av tjänster sker till kunder med lämplig kreditbak­grund. I samband med beställning av kund genomförs en obligatorisk kreditkontroll.

 

Likviditets- och finansieringsrisk

Finansieringsrisk innebär risken för likviditetsbrist till följd av att erforderligt upplåningsbehov inte går att till­godose. Orsaken till detta kan vara att AllTele inte förmår generera interna medel för finansieringen av verksam­heten, att bolaget inte beviljas erforderlig rörelsefi­nansiering i den händelse att bolaget inte möter ban­kens krav på covenanter. Styrelsen ska se till, baserat på upprättade budgetar och likviditetsprognoser, att bolaget har erforderlig rörelsefinansiering för verksamheten.

 

Ränterisk

Som en del av finansieringen av de förvärv AllTele ge­nomför har externa lån upptagits. Det innebär att bo­lagets finansiella ställning och resultat riskerar att påverkas negativt av stigande räntor. Baserat på stor­leken på bolagets externa räntebärande lån, som per den 31 dec 2015 uppgick till 66,3 MSEK (69,7), skulle en höjning av räntan med 1 procentenhet resultera i en för­sämring av resultatet med 0,7 MSEK på årsbasis. Solidite­ten skulle till följd av ovanstående förändring bli 0,1 pro­centenheter lägre.