Aktien/aktiekursen

 

Aktien

AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 6 571 489 kr. Samtliga aktier i AllTele, 32 857 443, är per sista december 2016 A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Enligt AllTeles bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 2 400 000 SEK och högst 9 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. Sedan bolaget grundades år 2002 har sammanlagt 19 emissioner genomförts. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är i svenska kronor (SEK). Bolagets aktie har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

 

Utdelningspolicy

AlllTeles utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller oreglerade svenska mark­nadsplatser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdel­ningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar strategiska investering­ar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv.

 

Handel i AllTeles aktie

AllTeles aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Kortnamnet är ATEL och börsvärdet uppgick den 31 december 2016 till 568,4 MSEK

 

 

Länk till marknadsplatsen
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE66668

AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 6 571 489 kr. Samtliga aktier i AllTele, 32 857 443, är per sista december 2016 A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Enligt AllTeles bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 2 400 000 SEK och högst 9 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. Sedan bolaget grundades år 2002 har sammanlagt 19 emissioner genomförts. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är i svenska kronor (SEK). Bolagets aktie har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.