Verksamheten fortsätter utvecklas positivt.

Oktober – december i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 167,8 MSEK (191,2). 
 •  EBITDA-resultatet uppgick till 20,5 MSEK (16,3)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 MSEK (4,4).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (-9,9). 
 •  Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,30 SEK (0,24). 
 •  Den 18 november träffades avtal  om förvärv av samtliga aktier i Telecom3 AB. Köpeskillingen uppgick till 169,7 MSEK och finansieras med egna medel, ett nytt lån på 50 MSEK samt en apportemission. Förvärvet inkluderar en nettokassa om ca 32 MSEK. 
 •  Extra bolagsstämma hölls den 14 december angående en apportemission på 6 153 846 nya aktier som delbetalning för Telecom3 AB. Förvärvet slutfördes formellt den 30 december 2016
 •  Styrelsen ämnar följa bolagets utdelningspolicy och avser att meddela sitt förslag till vinstdisposition senast den 26 april i samband med publiceringen av årsredovisningen.

Januari – december i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 694,3 MSEK (782,8). 
 •  EBITDA-resultatet uppgick till 79,5 MSEK (55,9). 
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,3 MSEK (-45,7).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,6 MSEK (42,6). 
 •  Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,16 SEK (-1,90).

Senaste rapporterna


 

 

AllTele – norrländskt okrångligt!

 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele har idag en av marknadens bredaste produktportföljer för privatkunder samt små och medelstora företag bestående av fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, internettjänster, TV och molnbaserade växeltjänster för företag. Allt paketerat med slutkundens behov i fokus.

 

Om AllTeleVi finns i hela Sverige

 

AllTele finns idag med kontor i Skellefteå, Stockholm, Kramfors, Linköping, Malmö, Karlstad, Göteborg, Umeå, Luleå och Östersund.

 

Strategi


AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartners leverera bredbands-, TV- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartners. Tillväxt ska ske organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via förvärv. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver AllTele kundserviceverksamheten i egen regi.

 


 

 

Affärsidé


AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder, offentliga kunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.