Om AllTele

   

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

 

Affärsidé

AllTele erbjuder mobila och fasta lösningar och tjänster till företag, hushåll och enskilda abonnenter.

 

Det nya AllTele

AllTele har under många år haft en stabil och hög tillväxttakt där förvärv har varit en viktig hörnsten i bolagets expansion. Bolagets strategi har resulterat i att AllTele är en ledande kommunikationskoncern som dessutom är starkt positionerat i det skifte som sker från kretskopplade kopparbaserade kommunikationslösningar till moderna IP-lösningar. De senare, så kallade ”New Tech-tjänster”, utgör redan idag två tredjedelar av AllTeles verksamhet. Fortfarande kommer dock betydande andel av AllTeles intäkter från kopparbaserade kommunikationslösningar.

 

Under AllTeles snabba tillväxt har bolaget fokuserat på att få till stånd snabba migreringsprocesser samt effektiv och god kundhantering. Detta arbete är nu klart. Nästa viktigt steg är att utveckla en stark och kostnadsfokuserad företagskultur med tydligt säljfokus. AllTele har effektiviserat sin verksamhet genom att stänga kontor samt genom effektivisering av tekniska funktioner som exempelvis back-bone, det vill säga AllTeles infrastruktur. AllTele har delat in organisationen i två affärsområden: AllTele Företag och AllTele Privat vilket ger ett förbättrat fokus. Under 2012 arbetade AllTele med att utveckla sin affärsplan. Bolagets nya affärsplan inriktas mot god lönsamhet, fokus på tillväxt samt, inte minst, attraktiva produkter och tjänster.

 

Strategi

AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartner leverera bredbands-, TV- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartner. Tillväxt ska ske organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via förvärv.


AllTele – kommunikation för företag

AllTele Företag fokuserar på det expansiva segmentet små och medelstora företag samt mot offentlig sektor där AllTele redan 2012 vann viktiga upphandlingar som utgör goda referenser för framtiden. AllTele Företag ska vara marknadsledande inom IP-baserade tjänster som exempelvis IP-Centrex, bolagets molnbaserade växellösning som många kunder valt att ansluta sig till. AllTele Företag har över 100 000 RGU:er samt en pro-forma omsättning om cirka 400 miljoner kronor.

 

AllTele privat


AllTeles förvärv av Universal Telecom innebär att AllTele Privat omsätter omkring 600 miljoner kronor. AllTele privat har en mycket stark position inom fiber- och stadsnätaccess. Framöver kommer AllTele framförallt att koncentrera sig på merförsäljning till befintliga kunder såväl som nyförsäljning. Fokus ligger på IP-baserade tjänster som privatpersoner i allt högre utsträckning föredrar. AllTele har en stark position inom detta område med lösningar för TV, bredband och telefoni.